หมายเหตุ
  • กรณีที่ไม่ได้รับ SMS โปรดตรวจสอบว่า ได้มีการแจ้งบล็อกการรับ SMS ไว้หรือไม่
  • หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้จะต้องเป็นหมายเลขเดียวกับที่แจ้งไว้ในฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทหรือสามารถติดต่อทาง contact center หรือสำนักงานขาย เพื่อให้ทำการอัพเดทหมายเลขใหม่ของลูกค้าได้