อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ไตรมาส 2 (อัปเดตล่าสุด 22 เมษายน 2566)
ธนาคาร อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี*
วงเงินกู้สูงสุด ระยะเวลากู้
กรุงไทย กรุงไทย ทำประกัน 2.99% 100% 30 ปี
ไม่ทำประกัน 3.19%
ทหารไทยธนชาต ทหารไทยธนชาต ทำประกัน 3.65% 100% 30 ปี
ไม่ทำประกัน 4.55%
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา ทำประกัน 3.38% 100% 30 ปี
ไม่ทำประกัน 3.47%
เกียรตินาคิน เกียรตินาคิน ทำประกัน 3.75% 100% 30 ปี
ไม่ทำประกัน 3.95%
กรุงเทพ กรุงเทพ ทำประกัน 3.13% 100% 30 ปี
ไม่ทำประกัน 3.30%
อาคารสงเคราะห์ อาคารสงเคราะห์ ทำประกัน 4.10% 100% 40 ปี
ไม่ทำประกัน 4.20%
ออมสิน ออมสิน ทำประกัน 3.45% 100% 40 ปี
ไม่ทำประกัน 3.95%
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ ทำประกัน 3.73% 100%+10% 30 ปี
ไม่ทำประกัน 3.98%
กสิกร กสิกร ทำประกัน 3.45% 100% 30 ปี
ไม่ทำประกัน 6.60%
ยู โอ บี ยู โอ บี ทำประกัน 2.99% 100% 40 ปี
ไม่ทำประกัน 3.30%

*อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน เฉลี่ย 3 ปีแรก สำหรับบ้านหลังแรก คำนวณแบบค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์เท่านั้น

 

เอกสารการขอกู้สินเชื่อ
สำหรับท่านที่ต้องการให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการขอสินเชื่อให้ โปรดเตรียมหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการขอสินเชื่อและโอนกรรมสิทธิ์ โดยเช็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องกำกับเอกสารทุกใบ ดังนี้เอกสารที่ต้องเตรียม สำหรับผู้มีรายได้ประจำ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านของผู้กู้ 1 1
สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านของคู่สมรส(ถ้ามี) 1 1
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 1
สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี) หรือใบมรณะบัตรคู่สมรส 1 1
บันทึกแจ้งความแยกกันอยู่ (กรณีไม่จดทะเบียนสมรส) 1 1
ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) หรือสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน 1 1
หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือนต้นฉบับ 1 1
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) - 1
สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ และรูปถ่ายกิจการ - 1
สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี - 1
สำเนาสัญญาซื้อขาย 1 1

ข้อแนะนำที่ผู้ขอสินเชื่อควรทราบ
  1. หากผู้กู้ยื่นกู้ซื้อบ้านอื่นอยู่ (กู้เองหรือกู้ร่วมกับผู้อื่น) ธนาคารจะนำค่างวดดังกล่าวมาหักจากรายได้ ทำให้รายได้สุทธิลดลงหรือไม่พอ การกู้อาจมี ปัญหาหรือกู้ได้น้อยลง
  2. ผู้กู้ไม่ควรมีหนี้ค้างชำระ เช่น หนี้ค่าโทรศัพท์ น้ำ ไฟฟ้า ผ่อนรถยนต์ ผ่อนสินค้าต่างๆ หรือค้ำประกันหนี้
  3. ไม่เคยถูกดำเนินคดีแพ่งหรือล้มละลายมาก่อน
  4. หากจดทะเบียนสมรส ต้องมีคู่สมรสมาเซ็นให้ความยินยอมในการทำนิติกรรมต่อธนาคารด้วยโดยไม่มีข้อยกเว้น เช่น แยกกันอยู่ หรือหาตัวไม่เจอเว้นแต่หย่าขาดกันแล้ว โดยแสดงทะเบียนหย่า
  5. ผู้กู้ต้องยื่นหลักฐานการฝากเงิน (บัญชีออมทรัพย์) หรือหลักฐานการออมเงินผ่านประเภทบัญชีต่างๆ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันยื่นกู้ ธนาคาร โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีพอสมควรเพื่อยืนยันความสามารถในการชำระหนี้ได้
  6. ผู้กู้ต้องชำระเงินดาวน์ให้สม่ำเสมอตามกำหนด เนื่องจากธนาคารจะให้ข้อมูลการผ่อนดาวน์ มาประกอบการพิจารณากู้ด้วย